Aj písanie malých a veľkých písmen má v slovenčíne jasné pravidlá.

Mená osôb

Mená a priezviská osôb píšeme s veľkými začiatočnými písmenami a to vrátane iniciálok.
Napríklad: Emil Bednár - iniciály E.B., Anička, Juraj Jánošík

Privlastňovacie prídavné mená

Ide o prípony -ov, -in, ktoré sú odvodené od vlastných mien.
Napríklad: Štúrov pravopis, Petrov bicykel, Evina kabelka.

Mená národov, kmeňov a rodov

Mená národov, kmeňov, rodov, príslušníkov iných etnických skupín a pod. píšeme s veľkým začiatočným písmenom. Napríklad Róm, Indián, Habsburg (rod), Jesenský (rod), Eskimák a pod. To isté platí aj v prípade pomenovania obyvateľov ako napríklad Slovák, Stredoeurópan, Bratislavčan, Záhorák, Šarišan, Spišiak a pod.

Naopak všeobecné podstatné mená, ktoré vznikli z vlastných mien príslušníkov národov, kmeňov a iných etnických skupín alebo obyvateľských mien, píšeme s malým začiatočným písmenom, napríklad kresťan, žid, moslim, františkán, štúrovci, demokrat, komunista a pod. Vzťahové prídavné mená, ktoré sú odvodené od vlastných mien, sa začínajú malým písmenom - slovenský, bratislavský, rómsky, indiánsky, stredoeurópsky a pod.

Historické osobnosti, náboženské názvy a výrazy

Na znak úcty, prívlastky v menách historických osobností sa začínajú veľkámi písmenami.
Napríklad:

 • Konštantín Filozof
 • Peter Veľký
 • Panna Orleánska

Doplnky k menám osôb však už píšeme s malým začiatočným písmenom, napríklad:

 • Ján XXIII., pápež
 • Jozef II., cisár rakúsky.
 • Alexander Veľký, kráľ

Tiež náboženské mená a výrazy sa začínajú veľkým písmenom:

 • Duch Svätý
 • Svätý Otec
 • Božia milosť
 • Božia vôľa
 • Mesiáš
 • On (Boh)

Prívlastky ako starší, mladši, junior, senior píšeme vždy s malým začiatočným písmenom.

Miestne názvy

S veľkým začiatočným písmenom píšeme:

 • Názvy atronomických a zemských útvarov (objektov), vrátane názvov na ich povrchu (Veľký voz, Mliečna dráha)
 • Názvy krajín, krajov, území, štátov, správnych oblastí a pod. (Slovensko, Dolné Rakúsko, Spojené štáty americké)
 • Názvy jaskýň, dolín, nížin, tiesňav, priepastí a pod. (Dobšinská ľadová jaskyňa, Suchá Belá)
 • Názvy vodných nádrží, tokov, vodopádov (Biely potok, Oravská priehrada)
 • Názvy miest a obcí, ako aj ich častí (Prešov, Košice, Sídlisko Juh)
 • Názvy ulíc, námestí, mostov a pod (Námestie osloboditeľov, Most Apollo)
 • Názvy chotárov a polí (Starý laz, Krvavé šenky)
 • Názvy významných stavieb (Biely dom)
 • Názvy sviatkov a iných časových udalostí (Vianoce, Veľká noc, Nový rok (1.január) a pod.)
 • Názvy dejinných udalostí (Slovenské národné povstanie, Púštna búrka)
 • Názvy významných kultúrnych podujatí (Hviezdoslavov Kubín, Nobelova cena)
 • Názvy dopravných prostriedkov, vrátanie značiek dopravných prostriedkov (Titanic, Ford Escort, Škoda Fabia).
 • Názvy typov a značiek sériovo vyrábaných výrobkov (Olympus, Canon, Paralen).
 • Názvy umeleckých diel a písomností (Deklarácia nezávislosti, Tri gaštanové kone, Zákonník práce, Obchodný zákonník)

Mená organizácií, korporácií

Názvy inštitúcií, korporácií, aliancií, organizácií, úradov, politických strán a hnutí, škôl sa píšu s veľkými začiatočnými písmenami. Príklady:

 • Červený kríž
 • Slovenská národná rada
 • Vedecká knižnica
 • Slovenská technická univerzita
 • Divadlo Jonáša Záborského
 • Slovenský rozhlas
 • Medzinárodný menový fond
 • Svetová zdravotnícka organizácia)

Oslovenie zámenami

Oslovenia v písomných prejavoch ako listy, telegramy, blahoželania a pod. oslovujeme konkrétne osoby zámenami s veľkým začiatočným písmenom:

 • prajem Ti...
 • pozdravujem Ťa...
 • žiadame Vás...